102187

Petko Petkov

Shakhmatna Misl 1972
Prize
FEN: 8/rp1NBBn1/1P2b3/pK1k1q2/P1R5/1Qp1R3/2p3N1/5r2
FEF: *2pJ0hzh6Iz6LOADyMRE3yrXUN8zWpCWPI
 
10+10
s#3
Entered by: